هيام

English-Ottoman Turkish language هيام


هيام - heyam

هيام - hiyam

هيام - huyam

هيام - huyyam

هيام means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language هيام. هيام attoman turkish I mean, هيام What is the meaning of the word, what does it mean in turkish هيام, Ottoman Turkish English Dictionary

hiyam ~ حیام
hiyam ~ هيام
heyam ~ هيام
huyam ~ هيام
huyyam ~ هيام