هيار

English-Ottoman Turkish language هيار


هيار - heyar

هيار - heyyar

هيار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language هيار. هيار attoman turkish I mean, هيار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish هيار, Ottoman Turkish English Dictionary

heyar ~ هيار
heyyar ~ هيار


1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281 288 295 302 309 316 323 330 337 344 351 358 365 372 379 386 393 400 407 414 421 428 435 442 449 456 463 470 477 484 491 498 505 512 519 526 533 540 547 554 561 568 575 582 589 596 603 610 617 624 631 638 645 652 659 666 673 680 687 694 701 708 715 722 729