الفتكری

الفتكری

English-Ottoman Turkish language الفتكری


الفتكری - ülfetgeri

الفتكری means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language الفتكری. الفتكری attoman turkish I mean, الفتكری What is the meaning of the word, what does it mean in turkish الفتكری, Ottoman Turkish English Dictionary

ülfetgeri ~ الفتكری

Ottoman Turkish

Top