آلفتكان

آلفتكان

English-Ottoman Turkish language آلفتكان


آلفتكان - aluftekan

آلفتكان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آلفتكان. آلفتكان attoman turkish I mean, آلفتكان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آلفتكان, Ottoman Turkish English Dictionary

aluftekan ~ آلفتكان

Ottoman Turkish

Top