زمپره

زمپره

English-Ottoman Turkish language زمپره


زمپره - zımpara

زمپره means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language زمپره. زمپره attoman turkish I mean, زمپره What is the meaning of the word, what does it mean in turkish زمپره, Ottoman Turkish English Dictionary

zımpara ~ زمپره
zımpara ~ زنپره

Ottoman Turkish

Top