زمپاره

زمپاره

English-Ottoman Turkish language زمپاره


زمپاره - zampara

زمپاره means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language زمپاره. زمپاره attoman turkish I mean, زمپاره What is the meaning of the word, what does it mean in turkish زمپاره, Ottoman Turkish English Dictionary

zampara ~ زمپاره

Ottoman Turkish

Top