راسوم

راسوم

English-Ottoman Turkish language راسوم


راسوم - rasum

راسوم means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language راسوم. راسوم attoman turkish I mean, راسوم What is the meaning of the word, what does it mean in turkish راسوم, Ottoman Turkish English Dictionary

rasum ~ راسوم

Ottoman Turkish

Top