راحات

راحات

English-Ottoman Turkish language راحات


راحات - rahat

راحات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language راحات. راحات attoman turkish I mean, راحات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish راحات, Ottoman Turkish English Dictionary

rahat ~ راحات
rahat ~ راحت

Ottoman Turkish

Top