راجی

راجی

English-Ottoman Turkish language راجی


راجی - raci

راجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language راجی. راجی attoman turkish I mean, راجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish راجی, Ottoman Turkish English Dictionary

raci ~ راجع
raci ~ راجی

Ottoman Turkish

Top