خفاضت

خفاضت

English-Ottoman Turkish language خفاضت


خفاضت - hafazat

خفاضت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خفاضت. خفاضت attoman turkish I mean, خفاضت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خفاضت, Ottoman Turkish English Dictionary

hafazat ~ خفاضت

Ottoman Turkish

Top