خصب

English-Ottoman Turkish language خصب


خصب - hasib

خصب - hısb

خصب means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خصب. خصب attoman turkish I mean, خصب What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خصب, Ottoman Turkish English Dictionary

hasib ~ حاسب
hasib ~ حاصب
hasib ~ حسيب
hasib ~ خصب
hısb ~ خصب