خشی

خشی

English-Ottoman Turkish language خشی


خشی - haşi

خشی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خشی. خشی attoman turkish I mean, خشی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خشی, Ottoman Turkish English Dictionary

haşi ~ خاشع
haşi ~ خاشی
haşi ~ خشی

Ottoman Turkish

Top