ایبس

ایبس

English-Ottoman Turkish language ایبس


ایبس - eybes

ایبس - eybes

ایبس means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ایبس. ایبس attoman turkish I mean, ایبس What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ایبس, Ottoman Turkish English Dictionary

eybes ~ ایبس

Ottoman Turkish

Top