مهمار

مهمار

English-Ottoman Turkish language مهمار


مهمار - mihmar

مهمار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language مهمار. مهمار attoman turkish I mean, مهمار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish مهمار, Ottoman Turkish English Dictionary

mihmar ~ مهمار

Ottoman Turkish

Top