ملكه

ملكه

English-Ottoman Turkish language ملكه


ملكه - meleke

ملكه - melike

ملكه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملكه. ملكه attoman turkish I mean, ملكه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملكه, Ottoman Turkish English Dictionary

meleke ~ ملاكه
meleke ~ ملكه
melike ~ ملكه

Ottoman Turkish

Top