ملاحف

ملاحف

English-Ottoman Turkish language ملاحف


ملاحف - melahıf

ملاحف means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملاحف. ملاحف attoman turkish I mean, ملاحف What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملاحف, Ottoman Turkish English Dictionary

melahıf ~ ملاحف

Ottoman Turkish

Top