ملا

ملا

English-Ottoman Turkish language ملا


ملا - mela

ملا - mela

ملا - mila

ملا - mula

ملا - mula

ملا means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملا. ملا attoman turkish I mean, ملا What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملا, Ottoman Turkish English Dictionary

mela ~ ملا
mela ~ ملاع
mila ~ ملا
mula ~ ملا
mula ~ مولw
mula ~ مولی

Ottoman Turkish

Top