معطش

معطش

English-Ottoman Turkish language معطش


معطش - mataş

معطش - mutiş

معطش - muattaş

معطش means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language معطش. معطش attoman turkish I mean, معطش What is the meaning of the word, what does it mean in turkish معطش, Ottoman Turkish English Dictionary

mataş ~ معطش
mutiş ~ معطش
muattaş ~ معطش

Ottoman Turkish

Top