آلود

آلود

English-Ottoman Turkish language آلود


آلود - alud

آلود means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آلود. آلود attoman turkish I mean, آلود What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آلود, Ottoman Turkish English Dictionary

alud ~ آلود

Ottoman Turkish

Top