الك كوری

الك كوری

English-Ottoman Turkish language الك كوری


الك كوری - alın-kuru

الك كوری means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language الك كوری. الك كوری attoman turkish I mean, الك كوری What is the meaning of the word, what does it mean in turkish الك كوری, Ottoman Turkish English Dictionary

alın-kuru ~ الك كوری

Ottoman Turkish

Top