مالاغمه

مالاغمه

English-Ottoman Turkish language مالاغمه


مالاغمه - malagma

مالاغمه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language مالاغمه. مالاغمه attoman turkish I mean, مالاغمه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish مالاغمه, Ottoman Turkish English Dictionary

malagma ~ مالاغمه
malagma ~ ملاغمه

Ottoman Turkish

Top