قيويرتمق

قيويرتمق

English-Ottoman Turkish language قيويرتمق


قيويرتمق - kıvırtmak

قيويرتمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language قيويرتمق. قيويرتمق attoman turkish I mean, قيويرتمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish قيويرتمق, Ottoman Turkish English Dictionary

kıvırtmak ~ قيويرتمق

Ottoman Turkish

Top