قاحزات

قاحزات

English-Ottoman Turkish language قاحزات


قاحزات - kahizat

قاحزات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language قاحزات. قاحزات attoman turkish I mean, قاحزات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish قاحزات, Ottoman Turkish English Dictionary

kahizat ~ قاحزات

Ottoman Turkish

Top