اعمار

اعمار

English-Ottoman Turkish language اعمار


اعمار - a'mar

اعمار - imar

اعمار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اعمار. اعمار attoman turkish I mean, اعمار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اعمار, Ottoman Turkish English Dictionary

imar ~ عمار
imar ~ اعمار
imar ~ امار
a'mar ~ اعمار

Ottoman Turkish

Top