عری

عری

English-Ottoman Turkish language عری


عری - ara

عری - ury

عری - ury

عری - ura

عری means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language عری. عری attoman turkish I mean, عری What is the meaning of the word, what does it mean in turkish عری, Ottoman Turkish English Dictionary

ara ~ عرا
ara ~ ارا
ara ~ آرا
ara ~ اره
ara ~ عری
ura ~ عرا
ura ~ عری
ury ~ عری

Ottoman Turkish

Top