عرضداشت

عرضداشت

English-Ottoman Turkish language عرضداشت


عرضداشت - ardaşt

عرضداشت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language عرضداشت. عرضداشت attoman turkish I mean, عرضداشت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish عرضداشت, Ottoman Turkish English Dictionary

ardaşt ~ عرضداشت

Ottoman Turkish

Top