صورغوچجی

صورغوچجی

English-Ottoman Turkish language صورغوچجی


صورغوچجی - sorguççu

صورغوچجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صورغوچجی. صورغوچجی attoman turkish I mean, صورغوچجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صورغوچجی, Ottoman Turkish English Dictionary

sorguççu ~ صورغوچجی

Ottoman Turkish

Top