صلابتلو

صلابتلو

English-Ottoman Turkish language صلابتلو


صلابتلو - salabetli

صلابتلو means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صلابتلو. صلابتلو attoman turkish I mean, صلابتلو What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صلابتلو, Ottoman Turkish English Dictionary

salabetli ~ صلابتلو

Ottoman Turkish

Top