صقاغی

صقاغی

English-Ottoman Turkish language صقاغی


صقاغی - sakağı

صقاغی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صقاغی. صقاغی attoman turkish I mean, صقاغی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صقاغی, Ottoman Turkish English Dictionary

sakağı ~ صقاغی

Ottoman Turkish

Top