اصطفاق

اصطفاق

English-Ottoman Turkish language اصطفاق


اصطفاق - istifak

اصطفاق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اصطفاق. اصطفاق attoman turkish I mean, اصطفاق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اصطفاق, Ottoman Turkish English Dictionary

istifak ~ استيفاق
istifak ~ اصطفاق

Ottoman Turkish

Top