زوانی

زوانی

English-Ottoman Turkish language زوانی


زوانی - zevani

زوانی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language زوانی. زوانی attoman turkish I mean, زوانی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish زوانی, Ottoman Turkish English Dictionary

zevani ~ زوانی

Ottoman Turkish

Top