رزم

رزم

English-Ottoman Turkish language رزم


رزم - rezm

رزم - rezm

رزم - rizem

رزم means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رزم. رزم attoman turkish I mean, رزم What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رزم, Ottoman Turkish English Dictionary

rezm ~ رزم
rizem ~ رزم

Ottoman Turkish

Top