جرب

English-Ottoman Turkish language جرب


جرب - cereb

جرب - cerib

جرب - cirb

جرب - curb

جرب - curb

جرب means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language جرب. جرب attoman turkish I mean, جرب What is the meaning of the word, what does it mean in turkish جرب, Ottoman Turkish English Dictionary

cereb ~ جرب
cerib ~ جرب
cerib ~ جريب
cirb ~ جرب
curb ~ جرب