آبدستسز

آبدستسز

English-Ottoman Turkish language آبدستسز


آبدستسز - abdestsiz

آبدستسز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آبدستسز. آبدستسز attoman turkish I mean, آبدستسز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آبدستسز, Ottoman Turkish English Dictionary

abdestsiz ~ آبدستسز

Ottoman Turkish

Top